2566-05-12

การใช้ Is Am Are

 


                                       🌷  คำกริยาช่วย (auxiliary verbs) 🌷

                      "Is," "am," และ "are" เป็นคำกริยาช่วย (auxiliary verbs) ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแสดงอนุมานสถานะ หรือความเป็นของเรื่องที่กล่าวถึงในปัจจุบัน โดยแต่ละคำมีการใช้งานแตกต่างกันดังนี้

- Is ใช้กับประธานเอกพจน์เดียว หรือ third person singular (he, she, it) ในปัจจุบัน เช่น "He is a doctor" (เขาเป็นหมอ), "She is studying English" (เธอกำลังเรียนภาษาอังกฤษ)
- Am ใช้กับผู้พูดในปัจจุบัน (I) เช่น "I am a teacher" (ฉันเป็นครู), "I am reading a book" (ฉันกำลังอ่านหนังสือ)
- Are ใช้กับประธานพจน์ที่ไม่ใช่เอกพจน์ในปัจจุบัน (you, we, they) เช่น "You are my best friend" (คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน), "We are going to the park" (เรากำลังไปที่สวนสาธารณะ), "They are playing soccer" (พวกเขากำลังเล่นฟุตบอล)

การใช้ is, am, are แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประธาน (subject) ในประโยค ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบประธานก่อนที่จะเลือกใช้คำกริยาช่วยที่ถูกต้องในปัจจุบัน


                                แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยการใช้ Is Am Are ในประโยค

                                                สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

1. My name ____ Jane. (is)
- ใช้ is เพราะ name เป็นคำนามเอกพจน์แบบเอกพจน์เดียว

2. They ____ at the park. (are)
- ใช้ are เพราะ they เป็นบุคคลที่เป็นพหูพจน์

3. She ____ a teacher. (is)
- ใช้ is เพราะ she เป็นบุคคลเดียว

4. The birds ____ in the tree. (are)
- ใช้ are เพราะ birds เป็นคำนามเอกพจน์แบบพหูพจน์

5. He ____ my brother. (is)
- ใช้ is เพราะ he เป็นบุคคลเดียว

6. The flowers ____ beautiful. (are)
- ใช้ are เพราะ flowers เป็นคำนามเอกพจน์แบบพหูพจน์

7. I ____ hungry. (am)
- ใช้ am เพราะ I เป็นบุคคลเดียว

8. The book ____ on the table. (is)
- ใช้ is เพราะ book เป็นคำนามเอกพจน์แบบเอกพจน์เดียว

9. We ____ playing soccer. (are)
- ใช้ are เพราะ we เป็นบุคคลที่เป็นพหูพจน์

10. The sky ____ blue. (is)
- ใช้ is เพราะ sky เป็นคำนามเอกพจน์แบบเอกพจน์เดียว 


                                                    💪💪💪

2566-05-10

แบบทดสอบ Prepositon

 

                                       แบบทดสอบการใช้ คำบุพบท Prepositon  

 

 1. She is good _______ playing the piano. a) at b) with c) for d) by

Answer: a) at Explanation: เราใช้ at เมื่ออธิบายความสามารถหรือความชำนาญใน

การทำอะไรบางอย่าง เช่น She is good at math. He is bad at singing.

 1. He was born _______ January 1st, 2000. a) in b) on c) at d) for

Answer: b) on Explanation: เราใช้ on เมื่ออธิบายเวลาที่เป็นวันที่แน่นอน เช่น 

on Monday, on Christmas Day, on my birthday.

 1. They went to the park _______ bike. a) by b) with c) on d) in

Answer: c) on Explanation: เราใช้ on เมื่ออธิบายการขึ้นหรือนั่งบนยานพาหนะที่มีล้อ

 เช่น on a bus, on a train, on a bicycle.

 1. She lives _______ a small town near the sea. a) in b) at c) on d) to

Answer: a) in Explanation: เราใช้ in เมื่ออธิบายตำแหน่งที่เป็นที่อยู่ในพื้นที่ที่มีขอบ

เขต เช่น in a city, in a country, in a room.

 1. He arrived _______ the airport just in time. a) to b) at c) in d) on

Answer: b) at Explanation: เราใช้ at เมื่ออธิบายตำแหน่งที่เป็นจุดหรือสถานที่เฉพาะ 

เช่น at the station, at the cinema, at home.

 1. She is looking _______ her lost keys. a) for b) after c) at d) into

Answer: a) for Explanation: เราใช้ for เมื่ออธิบายการค้นหาหรือต้องการบางสิ่งบางอย่าง

 เช่น look for a job, look for a solution, look for help.

 1. He is afraid _______ spiders. a) of b) from c) with d) by

Answer: a) of Explanation: เราใช้ of เมื่ออธิบายความกลัวหรือความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆ เช่น

 afraid of heights, proud of yourself, tired of waiting.

8.He is very good _______ chess. a) at b) on c) in d) with

Answer: a) at Explanation: เราใช้ at เมื่ออธิบายความสามารถหรือความชำนาญในการเล่น

เกมหรือกีฬา เช่น good at chess, bad at tennis, excellent at soccer

9.She arrived _______ Bangkok yesterday. a) to b) in c) at d) on

Answer: b) in Explanation: เราใช้ in เมื่ออธิบายการมาถึงหรืออยู่ในเมืองหรือประเทศ 

เช่น arrive in Bangkok, live in Thailand, study in Japan.

10.He is going to travel _______ Europe next month. a) to b) in c) at d) on

Answer: a) to Explanation: เราใช้ to เมื่ออธิบายการเดินทางไปยังสถานที่หรือปลายทาง 

เช่น go to Europe, fly to New York, drive to the beach 

11.She is talking _______ the phone right now. a) on b) in c) at d) by

Answer: a) on Explanation: เราใช้ on เมื่ออธิบายการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือสื่อ เช่น

 talk on the phone, watch on TV, listen on the radio.

12.He is waiting _______ the bus stop. a) in b) on c) at d) for

Answer: c) at Explanation: เราใช้ at เมื่ออธิบายตำแหน่งที่เป็นจุดหรือสถานที่เฉพาะ 

เช่น wait at the bus stop, meet at the library, work at the office.

 

 

 แบบทดสอบแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก a b c และ d การใช้ Preposition ในประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ และ ง่ายๆ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 20 พร้อมเฉลยและอธิบายเป็นภาษาไทย

แบบฝึกหัด Preposition of Dicrection

 

                                  แบบฝึกหัดการใช้คำบุพบท 

                                  Prepositon of Direction 


Fill in the blanks with the correct preposition of direction.

 1. The cat climbed ___ the tree. (up, down, into, out of)
 2. She walked ___ the street and turned left. (to, from, through, along)
 3. He threw the ball ___ his friend. (to, from, into, out of)
 4. She came ___ the room with a smile. (to, from, into, out of)
 5. He ran ___ the bus stop but he missed the bus. (to, from, through, toward)
 6. They drove ___ the tunnel and saw the light. (to, from, through, toward)
 7. She moved ___ Thailand last year. (to, from, into, out of)
 8. He jumped ___ the water and swam away. (to, from, into, out of)
 9. She looked ___ the window and saw a bird. (to, from, through, out of)
 10. He walked ___ the stairs and opened the door. (up, down, into, out of)

Answer key:

 1. up - เราใช้ up เพื่อแสดงการเคลื่อนที่จากตำแหน่งต่ำไปยังตำแหน่งสูง
 2. along - เราใช้ along เพื่อแสดงการเคลื่อนที่บนหรือข้างเคียงเส้นหรือพื้นผิว
 3. to - เราใช้ to เพื่อแสดงการเคลื่อนที่ไปที่จุดหมายหรือบุคคล
 4. into - เราใช้ into เพื่อแสดงการเคลื่อนที่จากภายนอกไปภายในสถานที่
 5. to - เราใช้ to เพื่อแสดงการเคลื่อนที่ไปที่จุดหมายหรือสถานที่
 6. through - เราใช้ through เพื่อแสดงการเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปยังด้านหนึ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 7. to - เราใช้ to เพื่อแสดงการเคลื่อนที่ไปที่ประเทศหรือสถานที่
 8. into - เราใช้ into เพื่อแสดงการเคลื่อนที่จากภายนอกไปภายในวัตถุหรือพื้นที่
 9. through - เราใช้ through เพื่อแสดงการเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปยังด้านหนึ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โปร่งใสหรือมีช่องว่าง
 10. up - เราใช้ up เพื่อแสดงการเคลื่อนที่จากตำแหน่งต่ำไปยังตำแหน่งสูง


2566-05-09

การใช้ Preposition of place

                            Preposition of place

Preposition of place คือคำบุพบทที่ใช้บอกสถานที่ที่สิ่งหรือบุคคลอยู่ เช่น

 • หนังสืออยู่ บนโต๊ะ (The book is on the table.)
 • แมวอยู่ ใต้เตียง (The cat is under the bed.)
 • เขานั่ง ระหว่างเพื่อนสองคน (He sits between two friends.)

คำบุพบทที่ใช้บอกสถานที่มีหลายคำ แต่คำที่ใช้บ่อยที่สุดคือ in, on, และ at ซึ่งมีหลักการใช้งานดังนี้

 • เราใช้ in กับสถานที่ที่มีพื้นที่ปิด เช่น in a room, in a car, in a box
 • เราใช้ in กับประเทศ เมือง หรือสถานที่ใหญ่ๆ เช่น in Thailand, in Bangkok, in the park
 • เราใช้ on กับสถานที่ที่มีพื้นผิว เช่น on the floor, on the wall, on the table
 • เราใช้ on กับสถานที่ที่มีการเคลื่อนย้าย เช่น on a bus, on a train, on a plane
 • เราใช้ at กับสถานที่ที่เป็นจุดหรือตำแหน่งเฉพาะ เช่น at the corner, at the door, at the bus stop
 • เราใช้ at กับสถานที่ที่เป็นสถาบันหรือองค์กร เช่น at school, at work, at the hospital

 

 

ข้อควรจำใน Preposition of place

 

 ข้อยกเว้นและข้อแตกต่างของ preposition of place มีดังนี้

 • เราใช้ at กับคำว่า home เมื่อเราต้องการบอกว่าเราอยู่ที่บ้าน แต่ใช้ in เมื่อเราต้องการบอกว่าเราอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งในบ้าน เช่น
  • I’m at home. (ฉันอยู่ที่บ้าน)
  • She’s in her bedroom. (เธออยู่ในห้องนอนของเธอ)
 • เราใช้ at กับคำว่า school, university, college, work เมื่อเราต้องการบอกว่าเราไปที่สถาบันหรือองค์กรเหล่านั้น แต่ใช้ in เมื่อเราต้องการบอกว่าเราอยู่ในสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างใดๆที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันหรือองค์กรเหล่านั้น เช่น
  • He’s at school. (เขาไปโรงเรียน)
  • She’s in the library. (เธออยู่ในห้องสมุด)
 • เราใช้ at กับคำว่า the airport, the station เมื่อเราต้องการบอกว่าเราไปที่สถานที่ขนส่งเหล่านั้น แต่ใช้ in เมื่อเราต้องการบอกว่าเราไปยังปลายทางของการขนส่ง เช่น
  • I’m at the airport. (ฉันไปที่สนามบิน)
  • She’s in Paris. (เธอไปถึงปารีสแล้ว)
 • เราใช้ on กับคำว่า the left, the right เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลอยู่ที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของจุดหรือสถานที่ใดๆ เช่น
  • The bank is on the left. (ธนาคารอยู่ที่ด้านซ้าย)
  • He lives on the right side of the street. (เขาอยู่ที่ด้านขวาของถนน)

 

แบบฝึก Preposition of Place พร้อมคำอธิบาย

 

                       แบบฝึก Preposition of Place 

 1. The dog is sleeping _______ the sofa. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

 • คำตอบ: on

 • คำอธิบาย: เราใช้ on เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลอยู่บนพื้นผิวของสิ่งอื่นๆ เช่น

   on the floor, on the table

 1. She lives _______ a small village. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

 • คำตอบ: in

 • คำอธิบาย: เราใช้ in เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลอยู่ในพื้นที่ปิดหรือในสถานที่ใหญ่ๆ 

  เช่น in a room, in a city

 1. He works _______ a hospital. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

 • คำตอบ: at

 • คำอธิบาย: เราใช้ at เมื่อเราต้องการบอกว่าเราไปที่สถาบันหรือองค์กรใดๆ เช่น at school, 

  at work

 1. The picture is hanging _______ the fireplace. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

 • คำตอบ: above

 • คำอธิบาย: เราใช้ above เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลอยู่สูงกว่าจุดหรือสถานที่อ้างอิง

  และไม่สัมผัสกัน เช่น above the ground, above the sea level

 1. She put the flowers _______ the vase. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

 • คำตอบ: in

 • คำอธิบาย: เราใช้ in เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลอยู่ในพื้นที่ปิดหรือในสิ่งก่อสร้างใดๆ 

  เช่น in a box, in a building


 

การใช้ Prepositon of Dicrecton

 

                       การใช้ Prepositon of Dicrecton 

คำบุพบทบอกทิศทาง (preposition of direction) เป็นคำบุพบทที่ช่วยให้เราบอกว่าสิ่งหรือบุคคลเคลื่อนที่หรือกระทำอย่างไรต่อสถานที่หรือตำแหน่งของสิ่งอื่นๆ มีดังนี้

 • to ใช้เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายหรือสถานที่ใดๆ เช่น
  • She went to the market. (เธอไปตลาด)
  • He gave the book to me. (เขาให้หนังสือกับฉัน)
 • from ใช้เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลมาจากจุดหมายหรือสถานที่ใดๆ เช่น
  • I came from Bangkok. (ฉันมาจากกรุงเทพ)
  • He took the pen from her. (เขาเอาปากกาจากเธอ)
 • toward(s) ใช้เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลเคลื่อนที่ในทิศทางของสิ่งหรือบุคคลอื่นๆ เช่น
  • The cat ran toward the mouse. (แมววิ่งไปที่หนู)
  • He walked slowly towards her. (เขาเดินช้าๆไปที่เธอ)
 • into ใช้เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลเข้าไปในพื้นที่ปิดหรือในสิ่งก่อสร้างใดๆ เช่น
  • She put the money into her wallet. (เธอใส่เงินลงในกระเป๋าสตางค์ของเธอ)
  • He crashed his car into a tree. (เขารถชนลงในต้นไม้)
 • onto ใช้เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลขึ้นไปบนพื้นผิวของสิ่งอื่นๆ เช่น
  • She climbed onto the roof. (เธอปีนขึ้นบนหลังคา)
  • He threw his jacket onto the bed. (เขาริดแจ็กเก็ตของเขาขึ้นบนเตียง)
 • off ใช้เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลลงมาจากพื้นผิวของสิ่งอื่นๆ เช่น
  • She jumped off the horse. (เธอกระโดดลงจากม้า)
  • He took his hat off his head. (เขารับ

2566-05-08

ข้อความจำในการใช้ Prepositon of Time

 

 

ข้อยกเว้นและข้อแตกต่างของ preposition of time มีดังนี้

 • เราใช้ at กับคำว่า night แต่ใช้ in กับคำว่า the night เมื่อเราต้องการบอกเวลาที่เฉพาะเจาะจงในช่วงค่ำคืน เช่น
  • She works at night. (เธอทำงานตอนกลางคืน)
  • I heard a strange noise in the night. (ฉันได้ยินเสียงแปลกๆ ในคืนนั้น)
 • เราใช้ at กับคำว่า the weekend ในการบอกเวลาที่เป็นประโยค แต่ใช้ on กับคำว่า weekends หรือ on the weekend เมื่อเราต้องการบอกเวลาที่เป็นส่วนของประโยค เช่น
  • What do you usually do at the weekend? (คุณมักทำอะไร ในช่วงสุดสัปดาห์?)
  • I like to go hiking on weekends. (ฉันชอบไปเดินป่า ในวันหยุด)
 • เราไม่ใช้ preposition of time เมื่อเราใช้คำที่บอกเวลาหลังจาก next, this, last, every เช่น
  • I’ll see you next week. (ฉันจะมาเห็นคุณ ในสัปดาห์หน้า)
  • She was born last year. (เธอเกิด ในปีที่แล้ว)
 • เราไม่ใช้ preposition of time เมื่อเราใช้คำที่บอกเวลาหลังจาก today, tomorrow, yesterday เช่น
  • I have a meeting today afternoon. (ฉันมีการประชุม ในบ่ายนี้)
  • He will arrive tomorrow morning. (เขาจะมาถึง ในพรุ่งนี้)
 • เราไม่ใช้ preposition of time เมื่อเราใช้คำที่บอกเวลาหลังจาก this evening, tonight, last night เช่น
  • I’m going to watch a movie this evening. (ฉันจะไปดูหนัง ในคืนนี้)
  • She called me again last night. (เธอโทรมาหาฉันอีกครั้ง ในคืนที่แล้ว)

   

  แบบฝึกหัด การใช้ Preposition of time 

   

  1. My birthday is _______ June. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

  • คำตอบ: in

  • คำอธิบาย: เราใช้ in กับเดือน เช่น in January, in April

  1. He goes to bed _______ 9 p.m. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

  • คำตอบ: at

  • คำอธิบาย: เราใช้ at กับเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา เช่น at 9 o’clock, at 3.15 p.m.

  1. She plays with her friends _______ the weekend. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

  • คำตอบ: at หรือ on

  • คำอธิบาย: เราใช้ at กับคำว่า the weekend เมื่อเราต้องการบอกเวลาที่เป็นประโยค 

   แต่ใช้ on กับคำว่า weekends หรือ on the weekend เมื่อเราต้องการบอกเวลาที่เป็นส่วนของประโยค

  1. He was born _______ 2005. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

  • คำตอบ: in

  • คำอธิบาย: เราใช้ in กับปี เช่น in 2021, in 1999

  1. They have a picnic _______ Sunday. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

  • คำตอบ: on

    คำอธิบาย: เราใช้ on กับวันในสัปดาห์ เช่น on Monday, on Friday

    

   🙏🙏🙏