2566-05-07

แบบฝึกการใช้ a an the พร้อมคำอธิบาย

 

                             แบบฝึก a  an  the  

1. I want ___ apple.

Answer: an

Explanation: เพราะคำว่า "apple" เป็นคำนามของสิ่งมีชีวิต และเราใช้ "an" กับคำนามที่เป็นสระเสียงเดียว 

ซึ่ง "apple" เป็นคำนามที่มีเสียงเป็น a แต่เป็นสระเสียงเดียว


2. Can I have ___ pencil?

Answer: a

Explanation: เพราะคำว่า "pencil" เป็นคำนามของสิ่งของ และไม่มีสระเสียงเดียว


3. ___ Earth is a beautiful planet.

Answer: The

Explanation: เพราะเรากำลังพูดถึง "โลก" ที่เป็นดาวเคราะห์เดียวของเราทุกคน ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะ (Proper noun)


4. She has ___ umbrella.

Answer: an

Explanation: เพราะคำว่า "umbrella" เป็นคำนามของสิ่งของ และเป็นคำนามที่เป็นสระเสียงเดียวเหมือนกับ

 "apple"


5. My mother bought me ___ new shirt.

Answer: a

Explanation: เพราะคำว่า "shirt" เป็นคำนามของเสื้อผ้า และไม่มีสระเสียงเดียว


6. ___ sky is blue.

Answer: The

Explanation: เพราะเรากำลังพูดถึง "ฟ้า" ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะ (Proper noun)


7. He wants to be ___ engineer when he grows up.

Answer: an

Explanation: เพราะคำว่า "engineer" เป็นคำนามของอาชีพ และเป็นคำนามที่เป็นสระเสียงเดียวเหมือนกับ "apple"


8. I saw ___ elephant at the zoo.

Answer: an

Explanation: เพราะคำว่า "elephant" เป็นคำนามของสิ่งมีชีวิต และเป็นคำนามที่เป็นสระเสียงเดียวเหมือนกับ "apple"


9. ___ Mount Everest is the highest mountain in the world.

Answer: The

Explanation: เพราะเรากำลังพูดถึง "เขาไฟเอเวอเรสต์" ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะ ( Proper noun)

 

 


 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น