วันนี้นั่งสร้าง spelling worksheet จาก ใบงาน spelling 1-20  ได้ทั้ง crossword , wordsearch ,hidden letter,multiple choice และ spelling จึงได้นำมาร่วมแชร์มีทั้งใบงาน และ key สำหรับตรวจคำตอบ

wordsearch  spelling worksheet

 

เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสาร pdf  ดาวน์โหลดได้ที่  spelling worksheet 1-20    ส่วนต้นฉบับ spelling ที่มาของศัพท์  ดาวน์โหลดได้ที่  คลิ๊ก

ไปได้แบบฝึกหัด Spelling มา จากเวบไซต์แห่งหนึ่ง   เห็นว่าน่าจะใช้ได้ดีสำหรับเด็ก   จึงนำมาให้เด็ก ๆ ได้อ่านฝึกหัด ทั้งคัดและอ่าน  พออ่านไปได้สักพักเลยเกิดไอเดีย  เอามาทำเป็นแบบฝึกหัด Vocalbulary worksheet ให้เด็ก ๆ ได้คำศัพท์ ความหมาย คำแปลไปพร้อม ๆ กันดีกว่า   จึงได้ทำ Vocabulary worksheet  ขึ้นมา เป็นชุดที่ 1

 

crossword worksheet for primary school

ตัวอย่าง worksheet  crossword  สามารถดาวน์โหลด worksheet และ key ชุดที่ 1 ได้ที่นี่ค่ะ  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด worksheet

fดาวน์โหลด  worksheet  Spelling 1-15  ได้ที่นี่ คลิ๊ก

 

The Dog in the Manger
A Dog looking out for its afternoon nap jumped into
the Manger of an Ox and lay there cosily upon the straw.
But soon the Ox, returning from its afternoon work, came
up to the Manger and wanted to eat some of the straw.
The Dog in a rage, being awakened from its slumber,
stood up and barked at the Ox, and whenever it came
near attempted to bite it. At last the Ox had to give up the
hope of getting at the straw, and went away muttering:
‘Ah, people often grudge others what they cannot
enjoy themselves.’

 

 

the dog in the manger

Download Missing letter worksheet : The Dog in the Manger

 

The Dog in the Manger
A Dog looking out for its afternoon nap jumped into
the Manger of an Ox and lay there cosily upon the straw.
But soon the Ox, returning from its afternoon work, came
up to the Manger and wanted to eat some of the straw.
The Dog in a rage, being awakened from its slumber,
stood up and barked at the Ox, and whenever it came
near attempted to bite it. At last the Ox had to give up the
hope of getting at the straw, and went away muttering:
‘Ah, people often grudge others what they cannot
enjoy themselves.’

 

 

the dog in the manger

Download Missing letter worksheet : The Dog in the Manger

 

The Ass in the Lion’s Skin
An Ass once found a Lion’s skin which the hunters had
left out in the sun to dry. He put it on and went towards
his native village. All fled at his approach, both men and
animals, and he was a proud Ass that day. In his delight he
lifted up his voice and brayed, but then every one knew
him, and his owner came up and gave him a sound
cudgelling for the fright he had caused. And shortly
afterwards a Fox came up to him and said: ‘Ah, I knew
you by your voice.’
Fine clothes may disguise, but silly words will disclose a
fool.

 

 

the ass in the lion skin

 

Download  missing letter worksheet : The Ass in the Lion’s Skin

Download missing letter worksheet : The Ass in the Lion’s Skin

The Ant and the Grasshopper
In a field one summer’s day a Grasshopper was hopping
about, chirping and singing to its heart’s content. An Ant
passed by, bearing along with great toil an ear of corn he
was taking to the nest.
‘Why not come and chat with me,’ said the
Grasshopper, ‘instead of toiling and moiling in that way?’
‘I am helping to lay up food for the winter,’ said the
Ant, ‘and recommend you to do the same.’
‘Why bother about winter?’ said the Grasshopper; we
have got plenty of food at present.’ But the Ant went on
its way and continued its toil. When the winter came the
Grasshopper had no food and found itself dying of hunger,
while it saw the ants distributing every day corn and grain
from the stores they had collected in the summer. Then
the Grasshopper knew:
It is best to prepare for the days of necessity.

 

the ant and the grasshopper

       Download  Missing Letter  worksheet :  The Ant and the Grasshopper

The Fox and the Grapes
One hot summer’s day a Fox was strolling through an
orchard till he came to a bunch of Grapes just ripening on
a vine which had been trained over a lofty branch. ‘Just
the thing to quench my thirst,’ quoth he. Drawing back a
few paces, he took a run and a jump, and just missed the
bunch. Turning round again with a One, Two, Three, he
jumped up, but with no greater success. Again and again
he tried after the tempting morsel, but at last had to give it
up, and walked away with his nose in the air, saying: ‘I am
sure they are sour.’
It is easy to despise what you cannot get.

 

spelling quest1 the fox and the grape

Donwload  missing letter worksheet : The Fox and the Grapes

 

The Fox and the Lion
When first the Fox saw the Lion he was terribly
frightened, and ran away and hid himself in the wood.
Next time however he came near the King of Beasts he
stopped at a safe distance and watched him pass by. The
third time they came near one another the Fox went
straight up to the Lion and passed the time of day with
him, asking him how his family were, and when he should
have the pleasure of seeing him again; then turning his tail,
he parted from the Lion without much ceremony.
Familiarity breeds contempt.

 

Spelling Quest the fox and the lion

    Donwload  missing leter worksheet :  The Fox and the Lion pdf

Donwload missing leter worksheet : The Fox and the Lion pdf

 

The Crow and the Pitcher
A Crow, half-dead with thirst, came upon a Pitcher
which had once been full of water; but when the Crow
put its beak into the mouth of the Pitcher he found that
only very little water was left in it, and that he could not
reach far enough down to get at it. He tried, and he tried,
but at last had to give up in despair. Then a thought came
to him, and he took a pebble and dropped it into the
Pitcher. Then he took another pebble and dropped it into
the Pitcher. Then he took another pebble and dropped
that into the Pitcher. Then he took another pebble and
dropped that into the Pitcher. Then he took another
pebble and dropped that into the Pitcher. Then he took
another pebble and dropped that into the Pitcher. At last,
at last, he saw the water mount up near him, and after
casting in a few more pebbles he was able to quench his
thirst and save his life.
Little by little does the trick.

 

Spelling Quest 21the crown and the pitch1

Spelling Quest 21the crown and the pitch2

 

Download   missing letter worksheet  : The Crow and the Pitcher pdf
 

Donwload  msissing  letter worksheet key .pdf

 

The Man and the Wooden God
In the old days men used to worship stocks and stones
and idols, and prayed to them to give them luck. It
happened that a Man had often prayed to a wooden idol
he had received from his father, but his luck never seemed
to change. He prayed and he prayed, but still he remained
as unlucky as ever. One day in the greatest rage he went
to the Wooden God, and with one blow swept it down
from its pedestal. The idol broke in two, and what did he
see? An immense number of coins flying all over the place.

 

 

Spelling Quest  the man and the wooden god

Download Missing Letter worksheet pdf.

Donwload misssing letter worksheet key pdf.

Avaricious and Envious
Two neighbours came before Jupiter and prayed him to
grant their hearts’ desire. Now the one was full of avarice,
and the other eaten up with envy. So to punish them
both, Jupiter granted that each might have whatever he
wished for himself, but only on condition that his
neighbour had twice as much. The Avaricious man prayed
to have a room full of gold. No sooner said than done; but
all his joy was turned to grief when he found that his
neighbour had two rooms full of the precious metal. Then
came the turn of the Envious man, who could not bear to
think that his neighbour had any joy at all. So he prayed
that he might have one of his own eyes put out, by which
means his companion would become totally blind.
Vices are their own punishment.

 

Spelling Quest 20Avaricious and Envious

Download Missing letter worksheet : Avaricious and Envious

Download  key  Missing letter worksheet : Avaricious and Envious

The Belly and the Members
One fine day it occurred to the Members of the Body
that they were doing all the work and the Belly was
having all the food. So they held a meeting, and after a
long discussion, decided to strike work till the Belly
consented to take its proper share of the work. So for a
day or two, the Hands refused to take the food, the
Mouth refused to receive it, and the Teeth had no work
to do. But after a day or two the Members began to find
that they themselves were not in a very active condition:
the Hands could hardly move, and the Mouth was all
parched and dry, while the Legs were unable to support
the rest. So thus they found that even the Belly in its dull
quiet way was doing necessary work for the Body, and
that all must work together or the Body will go to pieces.

 

Spelling Quest 1 the belly and the members

Download  worksheet : The Belly and the Members

Download  key worksheet : The Belly and the Members