2566-05-10

แบบทดสอบ Prepositon

 

                                       แบบทดสอบการใช้ คำบุพบท Prepositon  

 

  1. She is good _______ playing the piano. a) at b) with c) for d) by

Answer: a) at Explanation: เราใช้ at เมื่ออธิบายความสามารถหรือความชำนาญใน

การทำอะไรบางอย่าง เช่น She is good at math. He is bad at singing.

  1. He was born _______ January 1st, 2000. a) in b) on c) at d) for

Answer: b) on Explanation: เราใช้ on เมื่ออธิบายเวลาที่เป็นวันที่แน่นอน เช่น 

on Monday, on Christmas Day, on my birthday.

  1. They went to the park _______ bike. a) by b) with c) on d) in

Answer: c) on Explanation: เราใช้ on เมื่ออธิบายการขึ้นหรือนั่งบนยานพาหนะที่มีล้อ

 เช่น on a bus, on a train, on a bicycle.

  1. She lives _______ a small town near the sea. a) in b) at c) on d) to

Answer: a) in Explanation: เราใช้ in เมื่ออธิบายตำแหน่งที่เป็นที่อยู่ในพื้นที่ที่มีขอบ

เขต เช่น in a city, in a country, in a room.

  1. He arrived _______ the airport just in time. a) to b) at c) in d) on

Answer: b) at Explanation: เราใช้ at เมื่ออธิบายตำแหน่งที่เป็นจุดหรือสถานที่เฉพาะ 

เช่น at the station, at the cinema, at home.

  1. She is looking _______ her lost keys. a) for b) after c) at d) into

Answer: a) for Explanation: เราใช้ for เมื่ออธิบายการค้นหาหรือต้องการบางสิ่งบางอย่าง

 เช่น look for a job, look for a solution, look for help.

  1. He is afraid _______ spiders. a) of b) from c) with d) by

Answer: a) of Explanation: เราใช้ of เมื่ออธิบายความกลัวหรือความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆ เช่น

 afraid of heights, proud of yourself, tired of waiting.

8.He is very good _______ chess. a) at b) on c) in d) with

Answer: a) at Explanation: เราใช้ at เมื่ออธิบายความสามารถหรือความชำนาญในการเล่น

เกมหรือกีฬา เช่น good at chess, bad at tennis, excellent at soccer

9.She arrived _______ Bangkok yesterday. a) to b) in c) at d) on

Answer: b) in Explanation: เราใช้ in เมื่ออธิบายการมาถึงหรืออยู่ในเมืองหรือประเทศ 

เช่น arrive in Bangkok, live in Thailand, study in Japan.

10.He is going to travel _______ Europe next month. a) to b) in c) at d) on

Answer: a) to Explanation: เราใช้ to เมื่ออธิบายการเดินทางไปยังสถานที่หรือปลายทาง 

เช่น go to Europe, fly to New York, drive to the beach 

11.She is talking _______ the phone right now. a) on b) in c) at d) by

Answer: a) on Explanation: เราใช้ on เมื่ออธิบายการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือสื่อ เช่น

 talk on the phone, watch on TV, listen on the radio.

12.He is waiting _______ the bus stop. a) in b) on c) at d) for

Answer: c) at Explanation: เราใช้ at เมื่ออธิบายตำแหน่งที่เป็นจุดหรือสถานที่เฉพาะ 

เช่น wait at the bus stop, meet at the library, work at the office.

 

 

 แบบทดสอบแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก a b c และ d การใช้ Preposition ในประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ และ ง่ายๆ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 20 พร้อมเฉลยและอธิบายเป็นภาษาไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น