2566-05-07

การใช้งาน article a และ an

 

             

                         การใช้งาน Article  A  และ An

             


1. ใช้ a กับคำที่เป็นพยางค์นับ (countable noun) ที่เป็นพยางค์เอก (singular form) และไม่ขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u หรือ y หรือ ก่อนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวที่เป็นเสียงสระ (vowel sound) เช่น a book (หนังสือ), a table (โต๊ะ), a car (รถยนต์)


2. ใช้ an กับคำที่เป็นพยางค์นับ (countable noun) ที่เป็นพยางค์เอก (singular form) และขึ้นต้นด้วยสระ เช่น an apple (แอปเปิ้ล), an umbrella (ร่ม), an hour (ชั่วโมง)

 

ข้อยกเว้นการใช้ a: หากคำเริ่มต้นด้วย u และ eu โดยออกเสียงเหมือนคำว่า you ซึ่งออกเสียงเป็นตัว Y ซึ่งเป็นพยัญชนะ ให้ใช้ a 

 

ข้อยกเว้นการใช้ an: หากคำไหนขึ้นต้นด้วย h แต่ไม่มีเสียง h ให้ใช้ an  เช่น an hour


ตัวอย่างประโยค:


1. I have a new car. (ฉันมีรถใหม่)

2. She has an umbrella. (เธอมีร่ม)

3. An apple a day keeps the doctor away. (กินแอปเปิ้ลทุกวันช่วยป้องกันโรค)

4. A book is on the table. (มีหนังสืออยู่บนโต๊ะ)

5. He is eating a sandwich. (เขากำลังกินแซนด์วิช)

6. I need a pen to write this letter. (ฉันต้องการปากกาเพื่อเขียนจดหมายนี้)

7. She is holding an orange. (เธอกำลังถือส้ม)

8. A dog is barking loudly. (หมากำลังเห่าอย่างดัง)

9. He wants to buy a new computer. (เขาต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่)

10. She is wearing a pink dress. (เธอสวมเสื้อผ้าสีชมพู)


แบบฝึกหหัด การใช้  A  และ  An

1. ___ elephant is a large animal.
a. a
b. an
c. the
d. none of the above

2. Can I have ___ apple, please?
a. a
b. an
c. the
d. none of the above

3. She saw ___ man walking down the street.
a. a
b. an
c. the
d. none of the above

4. ___ orange is a fruit that is high in vitamin C.
a. a
b. an
c. the
d. none of the above

5. I need ___ pencil to write this note.
a. a
b. an
c. the
d. none of the above

6. ___ hourglass is used to measure time.
a. a
b. an
c. the
d. none of the above

7. My little brother wants ___ ice cream.
a. a
b. an
c. the
d. none of the above

8. ___ egg is a common breakfast food.
a. a
b. an
c. the
d. none of the above

9. They saw ___ airplane flying over their house.
a. a
b. an
c. the
d. none of the above

10. ___ octopus has eight tentacles.
a. a
b. an
c. the
d. none of the above

คำตอบ:

1. an
2. an
3. a
4. an
5. a
6. an
7. an
8. an
9. an
10. an


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น