2566-05-10

แบบฝึกหัด Preposition of Dicrection

 

                                  แบบฝึกหัดการใช้คำบุพบท 

                                  Prepositon of Direction 


Fill in the blanks with the correct preposition of direction.

 1. The cat climbed ___ the tree. (up, down, into, out of)
 2. She walked ___ the street and turned left. (to, from, through, along)
 3. He threw the ball ___ his friend. (to, from, into, out of)
 4. She came ___ the room with a smile. (to, from, into, out of)
 5. He ran ___ the bus stop but he missed the bus. (to, from, through, toward)
 6. They drove ___ the tunnel and saw the light. (to, from, through, toward)
 7. She moved ___ Thailand last year. (to, from, into, out of)
 8. He jumped ___ the water and swam away. (to, from, into, out of)
 9. She looked ___ the window and saw a bird. (to, from, through, out of)
 10. He walked ___ the stairs and opened the door. (up, down, into, out of)

Answer key:

 1. up - เราใช้ up เพื่อแสดงการเคลื่อนที่จากตำแหน่งต่ำไปยังตำแหน่งสูง
 2. along - เราใช้ along เพื่อแสดงการเคลื่อนที่บนหรือข้างเคียงเส้นหรือพื้นผิว
 3. to - เราใช้ to เพื่อแสดงการเคลื่อนที่ไปที่จุดหมายหรือบุคคล
 4. into - เราใช้ into เพื่อแสดงการเคลื่อนที่จากภายนอกไปภายในสถานที่
 5. to - เราใช้ to เพื่อแสดงการเคลื่อนที่ไปที่จุดหมายหรือสถานที่
 6. through - เราใช้ through เพื่อแสดงการเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปยังด้านหนึ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 7. to - เราใช้ to เพื่อแสดงการเคลื่อนที่ไปที่ประเทศหรือสถานที่
 8. into - เราใช้ into เพื่อแสดงการเคลื่อนที่จากภายนอกไปภายในวัตถุหรือพื้นที่
 9. through - เราใช้ through เพื่อแสดงการเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปยังด้านหนึ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โปร่งใสหรือมีช่องว่าง
 10. up - เราใช้ up เพื่อแสดงการเคลื่อนที่จากตำแหน่งต่ำไปยังตำแหน่งสูง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น