2563-06-28

ใบงานภาษาอังกฤษ หมวดเสื้อผ้า Clothes


แบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเสื้อผ้า Clothes
เฉลยใบงานภาษาอังกฤษ หมวดเสื้อผ้า Clothes

ดาวน์โหลดแบบฝึกภาษาอังกฤษพร้อมเฉลยในรูปแบบ pdf ได้ที่ ใบงานภาษาอังกฤษ หมวดเสื้อผ้า Clothes

2563-06-27

แบบฝึกหมวด ใบงาน thing, animal,fruit,body,occupation,food

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 หมวด ใบงาน thing, animal,fruit,body,occupation,food


เฉลยแบบฝึกภาษาอังกฤษหมวด ใบงาน thing, animal,fruit,body,occupation,food


เฉลยแบบฝึกภาษาอังกฤษ English worksheet ได้ที่ ใบงาน thing, animal,fruit,body,occupation,food

ใบงานภาษาอังกฤษ หมวดอาหาร (Food)

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ( Vocabulary worksheet) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หมวดอาหาร ( Food)เฉลยแบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดอาหาร (Food)
ดาวน์โหลดแบบฝึกภาษาอังกฤษหมวดอาหาร ในรูปแบบเอกสาร pdf พร้อมเฉลยได้ที่  ใบงานภาษาอังกฤษ หมวดอาหาร (Food)

แบบฝึกหมวด Thing ,animal,body fruit and occupation

แบบฝึกหัดทบทวนคำศํพท์ ( Vocabulary worksheet) หมวดสัตว์ ( animal) หมวดสิ่งของ (thing) หมวดผลไม้ ( fruit) และหมวดอาชีพ ( Occupation)เฉลยแบบฝึกทบทวนคำศํพท์สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6ดาวน์โหลดแบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด Thing ,animal,body fruit and occupation ในรูปแบบ pdf พร้อมเฉลยได้ที่ หมวด Thing ,animal,body fruit and occupation

2563-06-20

Vocabulary worksheet หมวดอาชีพ ( Occupation)

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  หมวด อาชีพ ( Occupation)


เฉลยแบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์หมวดบุคคล ( People)

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาชีพ ( Occupation ) ในรูปแบบ pdf พร้อมเฉลยได้ที่  Vocabulary worksheet

English worksheet หมวด Thing,animal,vegetable ,body

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา หมวด สิ่งของ  ( Thing) หมวดสัตว์ (animal) หมวด ผักผลไม้ (Fruit and vegetable) หมวดร่างกาย ( body )


key แบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


ดาวน์โหลดแบบฝึกพร้อมคีย์ในรูปแบบ pdf ได้ที่  Vocabulary worksheet