2566-05-09

แบบฝึก Preposition of Place พร้อมคำอธิบาย

 

                       แบบฝึก Preposition of Place 

 1. The dog is sleeping _______ the sofa. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

 • คำตอบ: on

 • คำอธิบาย: เราใช้ on เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลอยู่บนพื้นผิวของสิ่งอื่นๆ เช่น

   on the floor, on the table

 1. She lives _______ a small village. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

 • คำตอบ: in

 • คำอธิบาย: เราใช้ in เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลอยู่ในพื้นที่ปิดหรือในสถานที่ใหญ่ๆ 

  เช่น in a room, in a city

 1. He works _______ a hospital. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

 • คำตอบ: at

 • คำอธิบาย: เราใช้ at เมื่อเราต้องการบอกว่าเราไปที่สถาบันหรือองค์กรใดๆ เช่น at school, 

  at work

 1. The picture is hanging _______ the fireplace. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

 • คำตอบ: above

 • คำอธิบาย: เราใช้ above เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลอยู่สูงกว่าจุดหรือสถานที่อ้างอิง

  และไม่สัมผัสกัน เช่น above the ground, above the sea level

 1. She put the flowers _______ the vase. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

 • คำตอบ: in

 • คำอธิบาย: เราใช้ in เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลอยู่ในพื้นที่ปิดหรือในสิ่งก่อสร้างใดๆ 

  เช่น in a box, in a building


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น