2566-05-12

การใช้ Is Am Are

 


                                       🌷  คำกริยาช่วย (auxiliary verbs) 🌷

                      "Is," "am," และ "are" เป็นคำกริยาช่วย (auxiliary verbs) ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแสดงอนุมานสถานะ หรือความเป็นของเรื่องที่กล่าวถึงในปัจจุบัน โดยแต่ละคำมีการใช้งานแตกต่างกันดังนี้

- Is ใช้กับประธานเอกพจน์เดียว หรือ third person singular (he, she, it) ในปัจจุบัน เช่น "He is a doctor" (เขาเป็นหมอ), "She is studying English" (เธอกำลังเรียนภาษาอังกฤษ)
- Am ใช้กับผู้พูดในปัจจุบัน (I) เช่น "I am a teacher" (ฉันเป็นครู), "I am reading a book" (ฉันกำลังอ่านหนังสือ)
- Are ใช้กับประธานพจน์ที่ไม่ใช่เอกพจน์ในปัจจุบัน (you, we, they) เช่น "You are my best friend" (คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน), "We are going to the park" (เรากำลังไปที่สวนสาธารณะ), "They are playing soccer" (พวกเขากำลังเล่นฟุตบอล)

การใช้ is, am, are แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประธาน (subject) ในประโยค ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบประธานก่อนที่จะเลือกใช้คำกริยาช่วยที่ถูกต้องในปัจจุบัน


                                แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยการใช้ Is Am Are ในประโยค

                                                สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

1. My name ____ Jane. (is)
- ใช้ is เพราะ name เป็นคำนามเอกพจน์แบบเอกพจน์เดียว

2. They ____ at the park. (are)
- ใช้ are เพราะ they เป็นบุคคลที่เป็นพหูพจน์

3. She ____ a teacher. (is)
- ใช้ is เพราะ she เป็นบุคคลเดียว

4. The birds ____ in the tree. (are)
- ใช้ are เพราะ birds เป็นคำนามเอกพจน์แบบพหูพจน์

5. He ____ my brother. (is)
- ใช้ is เพราะ he เป็นบุคคลเดียว

6. The flowers ____ beautiful. (are)
- ใช้ are เพราะ flowers เป็นคำนามเอกพจน์แบบพหูพจน์

7. I ____ hungry. (am)
- ใช้ am เพราะ I เป็นบุคคลเดียว

8. The book ____ on the table. (is)
- ใช้ is เพราะ book เป็นคำนามเอกพจน์แบบเอกพจน์เดียว

9. We ____ playing soccer. (are)
- ใช้ are เพราะ we เป็นบุคคลที่เป็นพหูพจน์

10. The sky ____ blue. (is)
- ใช้ is เพราะ sky เป็นคำนามเอกพจน์แบบเอกพจน์เดียว 


                                                    💪💪💪

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น